Poskytované služby

Zaměřuji se na poskytování služeb především v níže uvedených oblastech práva. Nevěnuji se právu finančnímu (daňovému) a právu obchodnímu (zejm. obchodních společností). V jednotlivých oblastech uvádím právní služby, která většinou klienti nejčastěji požadují:

Trestní právo

 • obhajoba ve všech fázích trestního řízení, včetně vazebně vedeného TŘ (např. obhajoba u trestných činů v dopravě /mj. ohrožení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví z nedbalosti/, trestných činů souvisejících s  informačními technologiemi /mj. neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací/ ad.)
 • zastupování poškozeného, uplatnění škody v trestním řízení
 • řešení problematiky „stalkerů“
 • návrhy na podmíněné propuštění z VTOS
 • kvalifikovaný sepis a podání trestního oznámení

Správní/přestupkové právo

 • zastupování v přestupkovém řízení, zejm. u přestupků v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a  silniční dopravě (z.č. 111/1994 Sb.)
 • zastupování ve správním soudnictví, včetně zastoupení před Nejvyšším správním soudem ČR
 • sepis předžalobního návrhu příp. žaloby ve věci vymáhání škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, za kterou odpovídá Česká republika podle zákona č. 82/1998 Sb.

Občanské právo

 • sepis a posuzování smluv, zejm. smlouvy kupní, darovací, o dílo, zástavní aj. , včetně „ověření“ podpisu
 • bytové právo (smlouvy o nájmu, podnájmu, výpovědi z nájmu bytu, žaloby na plnění)
 • převod nemovitostí (sepis smluv včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem, sepis návrhů na vklad do katastru nemovitostí, advokátní úschova)
 • zastupování při dědickém řízení
 • zastupování v řízení o náhradě škody
 • ochrana spotřebitele – „reklamace“, uplatnění práva z vadného plnění
 • zastupování v soudním řízení ve všech shora uvedených oblastech

Pracovní právo

 • zastupování ve sporech z dohod o hmotné odpovědnosti, kvalifikačních a konkurenčních doložek, neplatnosti výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru ad.
 • řešení otázek diskriminace,  bossingu, mobingu
 • řešení problematiky škody způsobené zaměstnancem / zaměstnavatelem

Rodinné právo

 • zastupování při rozvodových řízeních, vč. tzv. nesporného rozvodu
 • úprava styku rodičů s dítětem, úprava (střídavé) výchovy dětí
 • dohody, případně žaloby o vypořádání společného jmění manželů